Locatiekeuze gascompressorstation
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Locatiekeuze gascompressorstation

In opdracht van de Gasunie is aan Brons + partners landschapsarchitecten gevraagd, in samenwerking met architect Pros ten Hove van Arcadis, het planconcept voor de landschapsarchitectonische inrichting voor het gascompressorstation bij Wijngaarden te onderzoeken en voor vier locaties vorm te geven. Vervolgens is met in acht neming van de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing een locatieafweging gemaakt tussen de vier locaties. De planconcepten vormden input voor het eindconcept van de MER-studie.

Zie ook de vervolgprojecten landschappelijke inpassing en beplantingsplan en beheerplan


Project number: 733

Client: N.V. Nederlandse Gasunie

Product: Locatiekeuze en planconcept

Year: 2007


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2022