Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied+
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied+

Zes gemeenten werken samen in landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied+
De gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede hebben besloten om met elkaar een landschapsontwikkelingsplan op te stellen. Zij hebben voor het opstellen van het plan en het begeleiden van de planvorming bureau Brons + partners landschapsarchitecten aangetrokken. Landschaperfgoed Utrecht coördineert het plan namens de gemeenten.

Hoofdlijnen van het LOP Kromme Rijn
Het landschapsontwikkelingsplan besteedt aandacht aan diverse aspecten van het landschap, uiteenlopend van de ontstaansgeschiedenis en haar cultuurhistorische en ecologische waarden tot het huidige gebruik voor de landbouw en de recreatie.

Centraal in de planvorming staat het behouden, waar mogelijk versterken en nog een stapje verder het ontwikkelen van landschap met kwaliteit. Het plan is daarbij op zoek naar kansen door een integrale benadering van de diverse functies van het landschap. Belangrijk doel van het landschapsontwikkelingsplan is om een visie op te stellen op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied.

De verschillende landschappelijke kwaliteiten laten zich groeperen naar de herkenbare landschappen van de veenweiden, de beboste heuvelrug, haar half open flanken, het natte Langbroek en het afwisselende Kromme Rijngebied. De ligging nabij Utrecht, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de kruisende infrastructuur vraagt daarbij om specifieke aandacht voor het behoud van de samenhang in het landschap. Het plan formuleert landschappelijke uitgangspunten voor nieuwe ontwikkelingen.

De overleggen tijdens het planproces hebben als platform gefungeerd, waarin wensen en ervaringen ten aanzien van het landschap zijn uitgewisseld en naast de visie zijn vertaald in actuele, concrete, en haalbare projecten. Gezien de grote hoeveelheid aan bestaande plannen is veel waarde gehecht aan een sterk uitvoeringsplan. Voor dit uitvoeringsplan is instrumentarium en draagvlak gezocht, wat de basis vormt voor de daadwerkelijke uitvoering van de projecten.

het LOP is ondertussen in de meeste gemeenten vastgesteld.

Als uitwerking op het LOP is een beeldkwaliteitplan Kromme Rijngebied+ (BKP) opgesteld.


Project number: 746

Location: Kromme Rijngebied+

Client: Landschap Erfgoed Utrecht

Product: Landschapsontwikkelingsplan

Year: 2008-2009-2010Inventarisatie en analyse

Inventarisatie en analyse rapport

Kaart landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten

Kaart natuurlijke kwaliteiten

Visie

Visie deel 1

Visie deel 2a

Visie deel 2b

Kaart landschapsvisie

Kaart natuurvisie

Kaart visie op deelgebieden

Uitvoeringsprogramma

Uitvoeringsprogramma

Kaart uitvoeringsprogramma

Schetsboek ontwikkelingsrichtingen

Verslag excursie, mei 2008


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023