Inrichtingsplan Waterrijk Polderpark, Gouda
You can use this form to send a reaction or comment about this project.

Email *


Question / Comment *


Submit

Inrichtingsplan Waterrijk Polderpark, Gouda

De gemeente Gouda heeft gevraagd om de globale inrichtingsvisie ontwikkeling Oostpolder kritisch door te lichten en in overleg met de ingestelde Commissie Oostpolder, bewoners en gebruikers uit te werken tot een meer concreet inrichtingsplan.De Oostpolder komt, met de bouw van Westergouwe, in de stad Gouda te liggen. De gemeenteraad heeft de Oostpolder aangewezen als landschapspark ofwel Waterrijk Polderpark. Voor de ontwikkeling van dit kwetsbare stukje landschap naar recreatiegebied is de medewerking van de grondeigenaren nodig. Brons en Partners landschapsarchitecten heeft, in nauw overleg met bewoners, gebruikers en grondeigenaren (vertegenwoordigd in de commissie Oostpolder) een inrichtingsschets opgesteld voor de Oostpolder. Het Waterrijk Polderpark Oostpolder wordt ontwikkeld door het agrarisch gebruik en bijbehorende landschappelijke kwaliteit te handhaven en aan te vullen met een recreatieve padenstructuur en diverse recreatieve voorzieningen. Daarmee wordt het kenmerkende slagenlandschap van het veenweidegebiedmet zijn agrarische oorsprong behouden en blijft ook de openheid van het gebied in stand. Met behulp van subsidie kan het plan op korte termijn worden uitgevoerd, zodat Gouda er een aantrekkelijk uitloopgebied dichtbij de stad bij krijgt.


Project number: 810

Location: Oostpolder, Gouda

Client: Gemeente Gouda

Product: Inrichtingsplan

Year: 2008


Brons + Partners Landscape architects - Everwijnstraat 9 - 4101 CE Culemborg The Netherlands - T: (+31)345 534 765 - E info@bronsenpartners.nl - © 2023